Skoleskipet Christian Radich

Skoleskipet Christian Radich er en velkjent silhuett for mange langs kysten av Norge. Skipet er et av flere skoleskip med opprinnelig mål om å gi fattige barn en opplæring i sjømannsyrket.

Skoleskipstiftelsen Christian Radich har huset mange elever, vunnet regattaer og opptrådt i mange avisartikler, tv- og film-produksjoner. Skipet ble virkelig kjent på kino gjennom den norske dokumentarfilmen «Vi seiler» i 1948. På 1950-tallet gjorde Hollywoodfilmen Windjammer skoleskipet til stjerne. Gjennom hele 1970-tallet frontet BBC skipet i dramaserien The Onedin Line. Det er skipet Christian Radich vi kjenner igjen, men stiftelsen har hatt mange navn og flere skip gjennom tidende.

Livet om bord på skuta. Bildene er tatt i anledning av femtiårsjubileet om bord på Statsraad Eriksen i 1931.


Det første skipet

Det første skipet ble kjøpt i 1877 og fikk navnet Christiania. Stiftelsen het den gangen Commite for indkjøb af Skib til Skoleskib for Gutter bestemte til Sømænd og ble dannet 18. august 1877. Komiteen besto av fem av byens mer kjente menn: Borgermester C. Jensen, skipsreder Plade Stranger, verftseier Chr. Brinch, skipsreder R. A. Olsen og havnefogd Chr. J. Johnsen. Sammen hadde de kjøpt den engelske barken Lady Grey som de døpte om til Christiania. Christiania ble altså det første norske skoleskipet. 

Det var England som først hadde startet skoleskiptradisjonen med skipet Beatty kjøpt inn av The Marine Society i 1786. I de første tiårene etter innkjøpet av Christiania, dannet også Bergen og Trondheim skoleskipsforeninger. I følge stiftelsens første femtiårsberetning var tanken bak skoleskipet i starten rent «humanitært». Meningen var «å sette gutter fra de fattigste hjem i gang med nyttig arbeide i en tidlig alder og å lede dem over i livsstillinger som sjømenn». Det var altså å hjelpe barn fra fattige familier ut i arbeid som var hensikten bak skoleskipene i starten. Dette endret seg med omleggingen fra seil til dampskip. Skoleskipene fokuserte etter dette mer på å utdanne elevene i sjømannsferdigheter og disiplin. Som følge av dette ble det dermed mer vanlig også for gutter fra bedrestilte hjem å ta sin sjømannsutdannelse på skoleskipene. 

Det tok nesten fire år før skipet var klart til å motta sine første elever. 7. juni 1881 ble ti gutter opptatt på skolen og gikk om bord i skipet som lå i Bjørviken. Christiania var ikke et seilende skoleskip, men lå fastankret ved Bjørviken. Senere ble det flyttet til Piperviken der det ble en fast del av havnebildet i byen.  

Elevene året 1884

Vi har ikke kilder fra de første tre årene med skoleskipsvirksomhet, men i 1884 starter en protokoll med elevfortegnelse og karakterer. Her finner vi navnet på de 30 elevene som var opptatt på skoleskipet året 1884-1885. Av de 30 elevene kom 14 stykker fra hjem der en eller begge foreldrene var døde.  Blant foreldrene finner vi yrker som tobakkspinner, bryggearbeider, sjømenn, og forskjellige håndverkssvenner. Det er også en handelsbetjent, et postbud og en typograf. Felles er at de alle nok kunne regnes som tilhørende byens arbeiderbefolkning. Ser vi på adressene ser det ut til at rekruteringen til skoleskipet ble gjort blant de som arbeidet i nærheten av havnen eller bodde i de fattigere delene av byen. Det ser altså ut til at stiftelsen i denne perioden holdt seg til den opprinnelige hensikten: å gi de fattigste barna nyttig arbeide.

På alle unntatt to elever er det også oppført at de fikk hyre på skip etter året på skoleskipet var omme. På 15 år gamle Karl Hansen er siden blank, og ingen informasjon om hva han gjorde etter på er oppført. Dette kan bety at han ikke fikk hyre eller at de har glemt å fylle ut informasjon om han. Karls far var sjømann, så kanskje trengte ikke Karl stiftelsens hjelp for å skaffe arbeid da året var ferdig. På Kristian Larsen står det oppført at han: «Fik ingen Hyre paa grund af at han var forliden». Kristian var blitt 16 år i løpet av skoleåret, så de kan altså ikke ha ment for ung. Det var altså hans fysikk som ble kommentert. Kanskje var Kristian for svakelig for å få hyre på skip. 

Den yngste av elevene var Haakon Johansen på 14 år. Han var sønnen til Johan og Marie. Johan står oppført med yrke som arbeider. I folketellingen fra 1883 ser vi at Haakon var nest eldst i en søskenflokk på fem barn som alle bodde hos foreldrene i Prinsens gate 10. Familien delte fjerde etasje av bygningen med en annen familie og tre andre voksene. Ved skoleårets slutt fikk Haakon hyre på et skip som tilhørte en kaptein Dam fra Grimstad. I Haakons tilfelle står det ikke hvor reisen gikk hen.

 Fire av elevene fikk hyre på skipet Herdis etter skoleslutt. I merknadsfeltet står det at skipet seilte fra London til Santos i Brazil og så videre. Elev nr 30. Johan Larsen fikk hyre på skipet Argo og dro til Harlingen og Grangemouth. Da han kom tilbake til Christiania året etter dro han innom skoleskipet og besøkte sine gamle lærere, før han igjen mønstret på skipet Inga og seilte til London og videre. 

I de ulike elevfortegnelsene kan vi finne karakterer og informasjon om elevene i mesteparten av stiftelses levetid. Fra arkivet etter Christian Radich

Tre år inn i virksomheten ser altså skoleskipet ut til å oppfylle sin tiltenkte hensikt og nesten alle elevene ente opp med hyre på skip innen året var omme. Det var likevel et problem at skipet «Christiania» ikke kunne seile og elevene fikk dermed ikke ordentlig seilingserfaring. Året 1901 gikk derfor stiftelsen til innkjøp av skipet Statsraad Eriksen.  Skipet var bygget i 1858 og hadde før det ble skoleskip vært i marinens tjeneste. Med et seilende skoleskip kunne stiftelsen tilby utdannelse og ekte seilingserfaring. I starten betydde dette seilturer ut i Oslofjorden og tilbake, men allerede i 1904 gikk turen helt til Fredrikshavn. På denne turen kunne kapteinen rapportere: «Halvdelen av Gutterne søsyge, forresten alt i beste Orden».

Skuta Christian Radich

Fra filmen. Innspillingen av Windjammer-filmen foregikk på Christian Radich og de forskjellige havnene de besøkte. Filmen var den første som ble tatt opp i Cinemiracle.

Etter 35 år som skoleskip og med en alder på 79 år trengte Statsraad Eriksen å skiftes ut. Det ble i 1936 besluttet å bygge et nytt skoleskip. Skipet skulle hete Christian Radich etter rittmester og grosserer Christian Radich som i 1884 hadde testamentert 90.000 kroner til nytt skoleskip i Oslo. Ansvaret med å konstruere skipet falt på kommandørkaptein Christian Blom som var direktør ved marinens hovedverft i Horten. Christian Blom tok oppgaven alvorlig og tegnet et skip som skulle vise seg å bli svært annerledes enn andre skoleskip. På grunn av at skipet Christian Radich alltid var ment til å være skoleskip (i motsetning til andre skip som skulle fungere som lasteskip eller losjiskip) kunne skipet tegnes smalt og med lange pene linjer. Noe som enkelte mener er grunnen både til skipets vakre utseende og evne til å vinne regattaer. Ut av de 11 verkstedene som sendte inn anbud var det Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord som fikk i oppgave å bygge skipet. Skuta fikk byggenummer 115 i 1937.  I arkivet etter stiftelsen finnes de originale tegningene og planene for skipet.

17. juni 1937 var det prøvetur og en rekke prominente gjester var invitert. Denne turen ble starten på Christian Radichs lange kjendiskarriere på havet. Skipet ble etter hvert så kjent at i 1988 bestemte stiftelsen seg for å endre navn til Christian Radich. Stiftelsens historie er en historie om lange og harde kamper for å holde skuta i gang og for å beholde skolestatusen. Til tross for popularitet både blant elever og tilskuere verden over har skuta og stiftelsens eksistens vært truet flere ganger. Arkivet med den rike historien finnes bevart hos Oslo byarkiv. 

Alle skulle telles

Av Unn Hovdhaugen

Hvert år ble skjemaer sendt ut og hele folket skulle telles. Fra 1867 ble det tatt opp årlige tellinger av hele Kristianias befolkning. Alle personopplysninger skulle registreres og dette skulle bidra til å holde oppsyn med folkemengdens bevegelser. Gjennom tidene har skjemaene hatt ulik utforming og hensikt, og dataene som ble samlet inn har blitt brukt i mange forskjellige hensikter og sammenhenger. På 1930-tallet var man opptatt av å dokumentere arbeidsledighet og lengden på denne, mens det under 2.verdenskrig kom inn en egen kolonne for trossamfunn. Den siste kommunale folketellingen ble gjennomført i 1954.

I dag er skjemaene et kikkhull inn i historien og gir et tidsbilde av befolkningen i en leilighet og en gård akkurat den datoen skjemaene ble fylt ut. Tellingene skiller ikke mellom høy og lav i samfunnet, alder, kjønn eller inntektsforhold.  Dermed er dette en sjeldent demokratisk dokumentasjon fra en tid der stand, kjønn og inntekt spilte en rolle både for rettigheter, omdømme og den grad av respekt man ble møtt med. Vi får også en sammenhengende framstilling av hele byens befolkning gjennom et halvt århundre.

Folketelling 1905 for Drammensveien 1, Slottet.
Kommunalt folketellingsskjema for Drammensveien 1, den 31. desember 1905.

 Alle opplysninger er nøyaktig fylt ut i skjemaene, enten det gjelder kongefamilie eller tjenerskap. Dette viser folketellingen fra Drammensveien 1 den 31.desember 1905. Drøyt en måned etter at hele byen sto på kaia og tok imot Norges nye kongefamilie, er de telt sammen med resten av beboerne på Slottet, og innflytningsdato er nøyaktig skrevet inn. Som så mange andre osloboere opp gjennom tidene var kongefamilien innflyttere, og det samme var en stor del av deres tjenerskap. Mange var tatt med fra England, men vaktmester og husfrue var tidstypisk nok innflyttere fra henholdsvis Toten og Sverige, og hadde bodd på Slottet i tiår før kongefamilien flyttet inn.

Ofte var det overhodet i familien eller kanskje gårdeier som fylte ut skjemaene, men i denne historiske folketellingen ser vi at skriften varierer fra person til person. Det ser ut til at alle har skrevet seg inn selv.  Det hadde vært morsomt å forestille seg at det var H. M. Kongen selv som hadde skrevet under, men ifølge arkivet på Det kongelige slott er det mye som tyder på det har vært H.M. Kongens adjutant, Kaptein H. Krag, som har ført opplysningene om kongefamilien i pennen.

Kilde:
Oslo byarkiv: A-20057 Folkeregisteret, folketellinger

Lenker:
Kommunale folketellinger fra Oslo/Kristiania og Aker i Digitalarkivet

«Det skal aldri skje!». Protesten mot rivingen av Brannvaktbygningen og Basarhallene

I 1937 vedtok Bystyret i Oslo å rive Basarene og Brannvaktbygningen i Karl Johans gate og Dronningens gate. Formålet var å rydde vei for bredere gater og bedre fremkommelighet for den økende biltrafikken.

Brannvakten og Basarene ble oppført i årene 1840-59 etter tegninger av Christian Heinrich Grosch, og var fredet. Kirkedepartementet ville imidlertid ikke gripe inn, og riving ble vedtatt.

Film fra filmavisen Verden Rundt: Stortorvets basarer Oslo bystyre har besluttet å rive hallene rundt Vår Frelsers Kirke, Gladtvedt Film, 1937.

Selskapet for Oslo Byes Vel engasjerte seg for bevaring. Det samme gjorde Nasjonalgalleriets direktør Jens Thiis, som skrev et harmdirrende innlegg i Tidens Tegn under tittelen ”Moderne vandaler”. Der oppfordret han meningsfeller til å uttrykke sin støtte ved å sende inn protester under tittelen ”Det skal aldri skje”.

Hundrevis av arkitekter, kunstnere, forfattere og andre kulturpersonligheter, samt en rekke andre personer fulgte appellen og sendte sin protest til Jens Thiis. Protestene ble oversendt til ordfører Trygve Nilsen.

Protestene gjorde imidlertid ikke tilstrekkelig inntrykk på byens myndigheter. Vedtaket om riving ble stående, med et snapt flertall i Bystyret. Samtidig ble det bestemt å utlyse en konkurranse om utformingen av det sanerte området. Hverken konkurransen eller rivingen ble gjennomført, og under krigen ble det stopp i all større, kommunal byggevirksomhet.

Underskrifter fra Francis Bull, Erik Werenskiold, Per Krohg, Rolf Jacobsen og Ole Bang. Fra arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)
Underskrifter fra Francis Bull, Erik Werenskiold, Per Krohg, Rolf Jacobsen og Ole Bang. Fra arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)

Etter krigen var situasjonen endret, særlig da Oslo og Aker ble slått sammen til én kommune i 1948. En gateutvidelse i noen korte gatestrekninger ble ansett for unødvendig og lite økonomisk . Rivningsvedtaket fra 1937 ble derfor omgjort av Bystyret i 1950.

Basarene og brannvakten. Fotograf: Wardenær. År: ukjent. (A-10001/Ua/0006/026)
Basarene og brannvakten. Fotograf: Wardenær. År: ukjent. (A-10001/Ua/0006/026)

Kilde:
Oslo byarkiv: arkivet etter Finansrådmannen (A-20051/Db95/4)

Ake-NM i Korketrekkeren

9. februar 1936 var det aller første Norges mesterskapet i aking i Oslos kjente  akebakke Korketrekkeren. Denne 2000 meter lange akebakken går fra Frognerseteren stasjon til Midtstuen stasjon med en fallhøyde på 255 meter. Hver vinter har Oslos borgere valfartet til akebakken for å more seg med litt fart og spenning.

NM i 1936

Et stort mannskap hadde i flere dager arbeidet med å rydde vekk snøen og akebakken var i ypperlig stand kunne Aftenposten melde dagen før mesteskapet:

Årets konkurranse blir langt mere krevende, spennende og morsomere enn de foregående idet man jo nu umiddelbart efter S-svingen dreier til venstre gjennem den nye forbindelsesvei til Heftyebakken.  

Heftyebakken, som hadde fått tilnavnet Akevitten, ble bygget i 1930 fra Frognerseteren til Svendstuen. NM i 1936 ble den offiselle innviselsen av forbindelses veien mellom Korketrekkeren og Heftyebakken. Det hører til historien at bakken ikke var særlig vellykket og ble lagt ned i 50 årene.

Det var med hele 106 deltakere, derav to trøndere kunne Aftenposten melde. En tysk leder og europamester i aking overværte konkurransen. En fotograf fra Victoria film var blitt sendt ut på oppdrag for Oslo kinematografer for å filme begivenheten slik at Oslos befolkning uken etter kunne se konkurransen på Paladsteateret kino i Karl Johans gate. Takket være dette kan vi også se den i dag på oslofilmer.no. Norges mesterskapet må kunne sies å ha vært en suksess for allerede året etter ble det arrangert EM i Korketrekkeren. Norge tok 5 av 9 medaljer.

Verden Rundt-filmen Akekonkurranse i Korketrekkeren, om norgesmesterskapet, Victorie Film, 1936.

Akesporten

Mot slutten av 1800-tallet ble friluftslivet stadig mer på moten, og aking var populært i byene. De ble akt både inne i byene og da Holmenkollbanen åpnet i 1898 kunne den frakte folk opp i marka for å ake. Det ble åpnet kjelkeutleie på Majorstuen.

Kjelkene kunne festes utenpå vognen, og de lange styrestengene var todelt, slik at de ikke traff strømledningene. I 1916 ble banen forlenget til Frognerseteren og folk kunne ta banen helt opp til Korketrekkeren for å ake. Innen da hadde også Akeforeningen blitt stiftet, og det ble de som tok på seg ansvaret for å sikre forsvarlig aking i blant annet Korketrekkeren. I dag kan du leie kjelke av dem på toppen av bakken ved Frognerseteren. Akeforeningens medlemstall nådde en topp i 1919 med hele 900 medlemmer som alle betalte 2 kroner hver.

            Fra slutten av 1920 årene var det en nedgang i antall akende, balnt annet på grunn av økt bruk av bil og at mange akeveier ble til bilveier. Korketrekkeren ble også brukt til motorsykkel- og bilrace på 30-tallet. Aking tapte terreng for skøyter og skiidrett, men fortsatt er det mange som har en tur med banen opp til Korketrekkeren som sin favorittaktivitet på en vinterdag i Oslo.

Verden Rundt – Norges første lydfilmavis

Av Caroline Juterud

Lydfilmavisen Verden Rundt hadde sin premiereforestilling den 17. november 1930 i Paladsteateret i Karl Johans gate. Dette skulle bli starten på Norges første lydfilmavis. Nå kunne Oslos befolkning få en ukentlig oppdatering på verdens største begivenheter vist til dem gjennom levende bilder og lyd.

Fra arkivet etter Oslo kinematografer (A-20093/Da/15).
Håndtegnet plakat. Fra arkivet etter Oslo kinematografer (A-20093/Da/15).

Bare ett år senere tok Oslo kinematografer initiativet til å filme norske begivenheter. De ansatte norske filmfotografer for å dra ut og filme når det skjedde noe spennende eller nyhetsverdig.  Målet var å foreta en «regelmessig og systematisk filmoptagning av byens daglige liv både med aktuell og historisk interesse for øie.»  Filmene skulle inngå i et filmarkiv som på den måten dokumenterte byens historie. Det er bevart 1781 filmklipp fra Verden Rundt. Klippene viser store og små begivenheter i Oslo gjennom hele 1930-tallet.

Verden Rundt ble stadig mer populær utover på 30-tallet og gikk fra å ha forestillinger kun på mandager til å ha forestillinger hver dag i uken, opptil syv ganger om dagen. Fra 1936 kunne de mest trofaste tilhengerne kjøpe billetthefter med 12 billetter for 5 kroner stykket. Ettersom hver billett kostet 50 øre ble det to gratisbilletter per hefte. De utenlandske filmene ble vist med originallyd og forklarende tekstplakater, mens de fleste norske innslagene ble vist som stumfilm. I en periode ble filmene akkompagnert med musikk og lydeffekter som ble spilt fra grammofonplater. På Paladsteateret hadde de i 1935 kun to forskjellige lydeffekter, nemlig «motordur» og «brøl av begeistret folkemasse». Var man uheldig kunne publikum bli sittende gjennom en hel revy hvor «motordur» ble gjentatt i hvert eneste innslag.

Stillbilder fra innslag om luftvernøvelse på Akers mek. verksted i 1938. Gladtvedt Film, 1938.
Stillbilder fra innslag om luftvernøvelse på Akers mek. verksted i 1938. Gladtvedt Film, 1938.

Filmavisen var det første globale nyhetsmediet, og store produksjonsselskaper som Fox, Paramount og Ufa kjempet om å få levere nyhetsfilmer til verdens kinopublikum. Gjennom Verden Rundt kunne Oslos befolkning holde seg oppdatert på verdens begivenheter og Oslo kinematografer ble nå en del av det globale nyhetsfilmnettverket.

Litteratur:
Werenskiold, R. Norges første lydfilmavis, Verden Rundt, Mediehistorisk Tidsskrift nr. 26, 2016

Kilder:
Arkiv etter Oslo kinematografer, Oslo byarkiv OBA A-20093.

Bystyret til kamp mot tegneserier og smusslitteratur

Av Øystein Eike

Voksenblader og voldelige tegneserier var oppe til diskusjon i Bystyret i 1955. Supermann, Fantomet og Hoppalong Cassidy havnet i skuddlinjen.Det var KrFs Petter Koren som tok opp saken i en interpellasjon behandlet 15. september 1955, om ”hva kommunen kan gjøre for å hindre spredning av pornografi eller annen skadelig lesning.” Koren gjorde seg til talsmann for en voksende opinion som reagerte på at tvilsom litteratur var oppstilt og til salgs i narvesenkioskene. Dette var til fortvilelse for alle ”som arbeider for å styrke den moralske ryggrad i landet”.

Estetikk, moral og mental folkehelse
Supermann ble utgitt i Norge fra 1952, under navnet Stålmannen. Illustrasjon fra Tegneseriearkivet/Tegneseriemuseet i Norge, gjengitt med tillatelse.
Supermann ble utgitt i Norge fra 1952, under navnet Stålmannen. Illustrasjon fra Tegneseriearkivet/Tegneseriemuseet i Norge, gjengitt med tillatelse.

Målet for Korens angrep var pornografi og lignende litteratur, kan vi lese i bystyrereferatet. Men umiddelbart trakk ordfører Brynjulf Bull tegneseriene inn i debatten. Det ble referert til Stålmannen (som vi i dag kjenner som Supermann), Fantomet og Hoppalong Cassidy. Tegneseriene nådde et stort publikum gjennom avisene. Donald Duck ble frikjent av Paula Ranft (H). Det var «en uskyldig form for tegneserie». Innvendingene mot tegneseriene og smussbladene hadde flere utgangspunkt. Ett var estetikk. Ordfører Bull (Ap) beskrev bladene som «smaksforderving». Et annet utgangspunkt var den moralske fordømmelsen, som var Korens utgangspunkt.

«Det er derfor en samfunnssak om vi kan gjøre noe for å hindre at disse dagdrømmene får næring, eventuelt også om vi kan hjelpe til å få dagdrømmene oppløst på en eller annen måte.» Stousland-Møller i debatten

Et tredje utgangspunkt var de sosiale konsekvensene av påvirkningen fra slike blader på barn og unge. Ordføreren kunne beskrive for Bystyret at disse tegneseriefigurene ”oppfører seg på måter som er ukjent for normale mennesker og som om de ble etterlignet av den oppvoksende slekt, kunne føre til de merkeligste resultater”.

"Fantomet o.l. [...] oppfører seg på måter som er ukjent for normale mennesker", mente ordfører Bull. Illustrasjon fra Tegneseriearkivet/Tegneseriemuseet i Norge, gjengitt med tillatelse.
«Fantomet o.l. […] oppfører seg på måter som er ukjent for normale mennesker», mente ordfører Bull. Illustrasjon fra Tegneseriearkivet/Tegneseriemuseet i Norge, gjengitt med tillatelse.
Særlig dyster var Stousland Møllers (Ap) analyse: ”Det problem som vi er i ferd med å definere nå er i virkeligheten like dyptgripende og alvorlig som alkoholproblemet”. Bladene ga næring til fantasilivet. Men der hvor fantasiene ikke kunne la seg omsette i praktisk handling, ble fantasilivet sykt og gjorde den fantasirammede til ”enda mer hemmet, innadvendt og asosialt i hele sin innstilling”. Her måtte psykiatrien tas i bruk.

Tegneseriesaka

Debatten i Oslo bystyre var ikke enestående. Diskusjonen om populærkulturen, både formen og innholdet, gikk over hele landet, og også i andre land. Statens folkeopplysningsråd nedsatte i 1955 et utvalg for å kartlegge barns lesevaner, og å overvåke tegneserieutgivelsene. Utvalget skulle også påtale tegneserier som fremstilte raser og trosretninger i et dårlig lys, som fremstilte krøplinger og syke som kriminelle, som forherliget kriminelle handlinger, og som brøt ned respekten og tilliten til politi og rettsvesen. En rekke aviser og magasiner ble påtalt av utvalget i 1955. Det gjaldt deler av seriene Paul Temple, Johnny Hazard, Texas, Seriemagasinet, Roy Rogers og Vill-Vest.

«Samfunnet har etter hvert funnet det nødvendig å gå til en rekke fellesoverenskomster i form av lover som tar sikte på å beskytte den oppvoksende slekt […] Det vil på mange måter være logisk i en sak som denne å ta skrittet videre og ta konsekvensen av vår viten om sammenhengen mellom påvirkning og atferd, slik at vi ved et fellestiltak søkte å fjerne skadelig påvirkning i et industrielt framstilt massepåvirkningsstoff, der vi alle sammen kan være enige om at det kan være skadelig når det tar sikte på barn.»

Statens folkeopplysningsråds arbeidsutvalg i Innstilling i tegneseriesaka

Sex og kriminalitet

I likhet med Bystyret, hadde også Stortinget spørsmålet om spredning av pornografi og magasiner fra den såkalte crime-sex-pressen oppe til diskusjon. På oppfordring fra enkelte bystyre- og stortingsrepresentanter, tok utvalget en titt også på denne litteraturen, og foreslo en nærmere overvåkning av markedet. «De må ikke i ly av trykkefriheten få lov å forsumpe sinnene», som utvalget uttalte. Et eget utvalg burde få i oppgave å følge med på utgivelsene, og å påtale
«a) forbrytelser, mord, sadisme i bilder og tekst som kan virke nedbrytende, b) forvridd og uanstendig fremstilling i bilder og tekst av forholdet mellom kjønnene, c) perversitet, d) kunstnerisk underlødig journalistikk».

Utvalget gjenga i sin rapport et eksempel på det siste fra Kriminaljournalen, nr. 12-1955, i et utdrag her: «Han var et kjøttberg, et fleskelass, en dissende ballong av en mann – han var rødsprengt og oppblåst og pløsete og alle de betegnelser en kan bruke om en helfeit, overfeit mann. Riktig en yorkshiregris var han».

Narvesenkiosk i Rådhusgata juni 1950. Farlige fristelser ble solgt herfra på 50-tallet.Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Fotograf ukjent.
Narvesenkiosk i Rådhusgata juni 1950. Farlige fristelser ble solgt herfra på 50-tallet.Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Fotograf ukjent.
Få virkemidler

Hva kunne så gjøres? I den allmenne debatten kom det ulike forslag om for eksempel økt beskatning, importkontroll eller regelrett sensur. Alt dette hørte inn under de statlige myndigheters område. Tegneserieutvalget gikk inn for mer positive virkemidler, som fortsatt oppfølging og dialog med utgiverne, og fremhevelse av god og sunn barne- og ungdomslitteratur.
Oslo kommune diskuterte muligheten for å påvirke noen av utsalgsstedene, narvesenkioskene. AS Narvesens kioskkompani drev sin kioskvirksomhet på konsesjon fra kommunen, og konsesjonen ble fornyet årlig. Spørsmålet var om kommunen kunne sette en stopper for salget av særlig voksenbladene Kriminaljournalen og Verden rundt gjennom konsesjonsbetingelsene. I Bystyret var Kåre Willoch (H) skeptisk til en slik fremgangsmåte, og finansrådmannen inntok samme standpunkt. Deres viktigste argument var at kommunen i så fall ville påta seg en sensurfunksjon, som den ikke hadde myndighet til, og som senere kunne bli overprøvd. Diskriminerte og skadelidte magasiner ville i så fall kunne stille kommunen til erstatningsansvar. På samme måte resonnerte Narvesen, som også forsvarte publikums rett til selv å velge sitt lesestoff. Kommunen lot seg også overbevise av Narvesens argument om at en boikott bare ville være reklame for bladene. I dette kulturoppgjøret måtte moralens voktere se seg slått av markedskreftene, superheltene og lettkledde damer.


Kilder:

Bystyrereferat 15. september 1955, sak 44/1955.
Dahl, Hans Fredrik. Norsk idéhistorie, bind V. De store ideologienes tid. 1914-1955, 2001.
Statens folkeopplysningsråd. Innstilling i tegneseriesaka, 1954.
Statens folkeopplysningsråd. Rapport fra det rådgivende utvalg for tegneserier med uttalelse fra Statens folkeopplysningsråd, 1956.

 

Christiania oppmåling 1736-1737

Av Øystein Eike

Et kongelig reskript, dvs. en befaling fra kongen, av 25. november 1735 bestemte at byskatten i Christiania skulle utlignes slik at halvdelen skulle være grunnskatt og den andre halvdelen skulle være skatt på næring og bruk. I samme reskript ble byen pålagt å måle opp eiendommene i byen. Det er opphavet til den eldste oppmålingsprotokollen vi har Oslo byarkiv.

Oppmålings- og matrikkelprotokollen er publisert på Digitalarkivet.
Oppmålings- og matrikkelprotokollen er publisert på Digitalarkivet.

Brannmesteren var ansvarlig for oppmålingen, i egenskap av også å være byens stadskonduktør. Det ble nedsatt en kommisjon bestående Magistraten og av 2 av de eligerte menn, samt en representant fra hvert av de fire kvarterene som byen bestod av. De eligerte menn var et utvalg på 12 mann valgt av og blant byens borgere. Magistraten var en embetsmann, altså kongens mann i Christiania. Denne kommisjonen skulle overvære oppmålingen og sette en skattetakst på hver eiendom i både byen og i forstedene. Arbeidet pågikk mellom 15. februar 1736 og 18. januar 1737, altså i nesten et år. Byen tilsvarte det vi i dag kaller Kvadraturen, mellom Stortorget og Akershus festning. Administrativt var byen delt i fire kvarterer, østre, søndre, vestre og nordre kvarter, delt av Kongens gate og Rådhusgata. Til forstedene i denne protokollen ble regnet Storgata, Fjerdingen (bak Legevakten idag), Sagbanken (Vaterland), Grendsen, Pipervika, Ladene (på Hammersborg), samt noen eiendommer i Møllergata, ved Sagene og ved Blekedammen (ved Ankerløkka).

Protokollen gir oss opplysninger om en hel rekke ting, om hvem som eide eiendommer i Christiania, og hvor mye de eide, hvor de største eiendommene lå og hvordan byen hadde vokst utover kvartalene. Ved oppmålingen ble det innført et matrikkelnummersystem; én løpenummerserie for eiendommene i kvartalene og én annen serie for eiendommene i forstedene. Dette systemet besto i ligningssammenheng i nesten hundre år. Først i 1845 ble adresse innført som matrikkelnummer, og det systemet varte for indre Oslo helt til 1980. For å finne ut hvor en eiendom lå, kan man bruke et kart fra 1820-tallet, oppmålt av stadskonduktør Grosch: https://www.oslo.kommune.no/OBA/kart/grosch/index.html.

Én av kartplatene som utgjør Grosch' generalkart over Christiania fra 1820/1830-tallet. Eiendomsgrensene hadde ikke endret seg så mye siden 1737. I de kommende tiårene ville imidlertid mye endre seg. Eiendommer ble slått sammen og små, gamle bygårder ble erstattet nye, store mursteinsbygninger.
Én av kartplatene som utgjør Grosch’ generalkart over Christiania fra 1820/1830-tallet. Eiendomsgrensene hadde ikke endret seg så mye siden 1737. I de kommende tiårene ville imidlertid mye endre seg. Eiendommer ble slått sammen og små, gamle bygårder ble erstattet nye, store mursteinsbygninger.

Det er tilføyd opplysninger i protokollen lenge etter 1737, noe som viser at den var i bruk som grunnlag for beregning av grunnskatt i Christiania i lang tid.

Kilder:
Oppmåling 1736
Dokument nr. 16 for 1877: Oplysninger om Christiania Bys kommunale forhold. III. Skattevæsen, Aktstykker Christiania kommune 1877

Kimer i klokker – en julefilm fra Oslo kinematografer

Av Øystein Eike

I 1951 fikk Oslo kinematografer produsert en film med tittelen Kimer i klokker. Handlingen er lagt til et vanlig 50-tallshjem, der barn, foreldre og besteforeldre går inn i julehøytiden med juletregang og julesanger. Filmen er lagt opp som en «sing-along», der teksten på julesangene ruller over lerretet slik at alle kan delta.

 

Planene om en sangforestilling for barn i forbindelse med julen, hadde eksistert siden før krigen, ifølge direktør Kristoffer Aamodt. Tanken var å ha opplesning av eventyr, og allsang, i tillegg til en film. Dette ville imidlertid bli for dyrt, og løsningen ble altså denne filmen, hvor man kunne synge sammen med skuespillerne.

På rollelista finner vi både Anne-Cath. Vestly og Øivind Johnssen. Sistnevnte, som vi husker fra utallige tippekamper fra England, begynte sin karriere som skuespiller ved Studioteateret, før han ble kommentator for NRK i 1959.

Forsiden av manuset til Kimer i klokker, 1951. Regi: Knut Vidnes.
Forsiden av manuset til Kimer i klokker, 1951. Regi: Knut Vidnes.

Oslo kinematografer sendte informasjon om filmen til landets kinoer, med tilbud om å kjøpe filmen for kr. 500,- pr. kopi. Dette tilbudet var det mange som slo til på, og bestillinger kom fra Steinkjer, Stavanger, Harstad, Nes, Trondheim, Sandnes, Hamar og en rekke andre kommunale kinoer.

Voss kommunale kinematografer måtte takke nei: «Me er interesserte i Jolefilmen. Diverre er det vanskeleg for oss å nytta ein film av dette slaget dersom den er på bokmål, då borna her lærer jolesongane på nynorsk. Me torer difor spørja om filmen er innspela på nynorsk. I fall den ikkje er det, kan det tenkjast at den vert det seinare?»

Oslo kinematografer lovte å undersøke om det var større interesse for en oversettelse, men det ser ikke ut til at det ble laget noen nynorskversjon av filmen. Men kinematografene fortsatte å selge Kimer i klokker til kinoene utenbys i flere år etterpå.

Nå kan både oslofolk og vossinger ta del i julesangen. Simsalabim!

Kilde:
Arkiv etter Kinematografene, A-20093/Da/L0027/0005

Spanskesyken i Kristiania

Av Maria Storhaug-Meyer og Øystein Eike

I 1918 og 1919 herjet Spanskesyken over hele verden. Spanskesyken var en av de dødeligste pandemier vi kjenner til, og tok livet av 50–100 millioner mennesker. Til sammenligning døde rundt 16 millioner militære og sivile som følge av krigshandlingene under 1. verdenskrig, som ble avsluttet i 1918. Det er uenighet blant forskere om hvor epidemien mest sannsynlig oppsto, men det var i alle fall ikke i Spania. Mens de krigførende landene ville skjule at det var brutt ut en alvorlig, smittsom sykdom, var det større åpenhet i det nøytrale Spania. Dermed ble den kjent som «den spanske syke».

En av mange unge mennesker i dødsannonsene fra Tidens Tegn 11. okotber 1918.
En av mange unge mennesker i dødsannonsene fra Tidens Tegn 11. okotber 1918.

Spanskesyken kommer til Kristiania

Norge og Kristiania ble også rammet. Halvparten av Norges befolkning, 1,2 millioner mennesker, ble smittet av Spanskesyken. Av dem døde hele 13 000 – 15 000, som følge av lungebetennelse eller lungekomplikasjoner. Den 15. juni 1918 skal de første tilfellene av Spanskesyke ha oppstått i Kristiania. Smitten kom trolig sjøveis, fra Storbritannia. Spanskesyken slo til i tre bølger: sommerepidemien 1918, høstepidemien og vinterepidemien 1918-1919. Høstepidemien var den kraftigste. Det var flest menn som ble smittet, og personer mellom 20 og 40 år. Det forklares med at menn i arbeidsfør alder var i kontakt med flere mennesker, og dermed også potensielle smittebærere. Lenge ble det antatt at Spanskesyken rammet likt, uavhengig av sosial bakgrunn. Men nyere forskning har vist at Spanskesyken rammet hardere i fattigere områder enn i mer velstående. Samfunnsgeografen Svenn Erik Mamelund har blant annet brukt folketellinger i Oslo byarkiv for å sammenligne demografiske forhold på Frogner og Grønland, og funnet at det var betydelig høyere dødelighet blant arbeiderklassen som følge av epidemien enn det var i middelklassen og borgerskapet.

«Den spanske dødsepidemi»

Epidemien gjorde et påfallende sterkt inntrykk på befolkningen, og den uhyggelige stemningen som preget hele samfunnet hadde flere årsaker. Sykdommen spredde seg særdeles raskt, og en veldig stor andel av byens innbyggere mistet en eller flere av familiemedlemmer og venner. «Det er ikke længe mellem hver gang man hører: ‘Ja, nu er ogsaa han død. I forrige uke talte jeg med ham’», ble det skrevet i Dagbladet 29. oktober 1918. I mange tilfeller førte influensaen med seg alvorlige lungekomplikasjoner med et voldsomt forløp, som kunne føre til døden på svært kort tid. Dessuten var det spesielt unge personer som døde; aldersgruppen som vanligvis klarer seg best. I løpet av høsten 1918 begynte mange å omtale sykdommen som «svartedauen», og det gikk rykter om at de døde ble svarte i ansiktet. Mange mente at sykdommen lignet kolera, andre hevdet at den kunne utvikle seg til dysenteri.

Spanskesyken spredde seg på offentlige møtesteder, som i butikklokaler. Foto fra det kommunale fiskeutsalget på Grønland i 1918. Fotograf: Narve Skarpmoen. Fra arkivet etter Provianteringsrådet (A-20156/Ua/0001/079).
Spanskesyken spredde seg via offentlige møtesteder, som i butikklokaler. Foto fra det kommunale fiskeutsalget på Grønland i 1918. Fotograf: Narve Skarpmoen. Fra arkivet etter Provianteringsrådet (A-20156/Ua/0001/079).

Rykter og feilinformasjon ble spredd både mellom mennesker og gjennom media, og skapte mye frykt. Epidemien ble hyppig omtalt i pressen, til tider i et sensasjonspreget ordelag som ikke står tilbake for mange av dagens avisoverskrifter. «Den spanske dødsepidemi gaar sin ubønhørlige gang over landet. Ingen menneskelig magt kan længer stanse den.» Det er tittelen på artikkelen som sitatet over er hentet fra. Som svar på kritikken skrev overlege dr. Ingvar Ustvedt i Morgenavisen 5. november 1918 at «i det sidste [er] Ophidselsen kunstigt pustet op, dels af mere og mindre anonyme og derfor ansvarsløse Skriblere, dels av et Par Aviser, som søger en journalistisk Sukces i den uhyggelige Farsot og de sørgelige Dødsfald».

Skulle skoler og kinoer stenges?

Sunnhetskommisjonen fikk kritikk for ikke å tidsnok ha satt i gang tiltak for å begrense smittespredningen. Det ble fremsatt krav om å stenge skoler, teatre, kinematografer og andre lokaler som samlet større grupper mennesker. Dette var allerede gjort mange andre steder i Norge, så vel som i andre land. Sunnhetskommisjonen på sin side, avviste påstanden om at stenging av ulike forsamlingslokaler ville ha noen som helst betydning i en storby. Smitten spredte seg over alt hvor mennesker møttes, enten det var i butikken, på kontoret eller på gaten. De viste også til at den første store epidemibølgen slo til i sommerferien, når både skoler, arbeidsplasser og mange forlystelseslokaler var stengt, og mange dessuten på ferieopphold utenfor byen. Skolene holdt imidlertid stengt i én uke fra slutten av oktober 1918.

Skolene ble stengt mellom 26. oktober og 2. november 1918 på grunn av spanskesyken. Foto fra Ila skole, 1915. Fotograf: Anders B. Wilse (A-20031/Ua/0004/013).
Skolene ble stengt mellom 26. oktober og 2. november 1918 på grunn av spanskesyken. Foto fra Ila skole, 1915. Fotograf: Anders B. Wilse (A-20031/Ua/0004/013).

Magistraten og formannskapet ønsket ikke å ta noen beslutninger om mulige tiltak, og la hele ansvaret for avgjørelsene over på sunnhetskommisjonen. I stedet stilte de til disposisjon 50 000 kroner, som skulle utdeles til familier som hadde kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av at en eller flere av forsørgerne hadde dødd av spanskesyken.

Legevakt, hjemmepleie og sykebrennevin

Det var vanskelig å få legehjelp hjemme, og det ble derfor opprettet en egen legevakt ved Krohgstøtten sykehus for de som ble angrepet av spanskesyken. Det ble også organisert en hjelpekontor for hjemmesykepleie, dels basert på frivillig innsats.

Rasjoneringskort for sykebrennevin, utstedt av Statens rasjoneringsdirektorat, her til Risør provianteringsråd. Fra arkiv etter Risør apotek/Aust-Agder museum og arkiv.
Rasjoneringskort for sykebrennevin, utstedt av Statens rasjoneringsdirektorat, her til Risør provianteringsråd. Fra arkiv etter Risør apotek/Aust-Agder museum og arkiv.

Brennevin ble ofte brukt som medisin, også mot influensa. I 1916 ble det innført forbud mot kjøp av brennevin i Norge. Det var imidlertid mulig å få sprit på resept. Etter påtrykk fra legene ble det i kort periode åpnet for utskrivning av en halv flaske konjakk, whisky eller akevitt til hver husstand i landet. Utskrivningen av brennevin var populært, midt i forbudstiden, og ble i mange tilfeller misbrukt. Flere leger tjente store summer på svart betaling for utskrivning av brennevin.

Søknad om en flaske konjakk fra gullsmed Julius Pettersen. "Denne skulde i paakommende ildebefindende inden Personalet, benyttes som afhjælp mor farligere sykdomme". Troen på brennvin som medisin var stor. Eller var det brennevinsforbudet som tæret? Fra arkivet etter Stadsfysikus (A-20188/D).
Søknad om en flaske konjakk fra gullsmed Julius Pettersen. «Denne skulde i paakommende ildebefindende inden Personalet, benyttes som afhjælp mor farligere sykdomme». Troen på brennvin som medisin var stor. Eller var det brennevinsforbudet som tæret på humøret? Fra arkivet etter Stadsfysikus (A-20188/D).

Spanskesyken fortsatte i 1919, ikke så voldsomt som i 1918, men med en ny, kraftig bølge i februar og mars 1919. Sunnhetskommisjonen rapporterte om 806 dødsfall i 19118 og 312 i 1919 som følge av influensaepidemien. Nyere forskning har vist at det trolig var langt flere smittede og døde av spanskesyken enn samtiden registrerte, både som følge av manglende oversikt over faktisk smittede og over de som utviklet komplikasjoner som følge av sykdommen. Kanskje var det tre ganger så mange smittede som myndighetene trodde, og spanskesyken kan ha vært årsak i dobbelt så mange dødsfall som datiden antok. Det pågår fortsatt forskning på spanskesyken, for å forstå hvordan en pandemi sprer seg, hvem som først og fremst rammes, og hvorfor. Allerede i samtiden la man merke til det var yngre voksne som døde av spanskesyken, og lanserte en hypotese om at eldre mennesker som hadde gjennomlevd en influensaepidemi i årene 1890-1892 hadde utviklet immunitet. De siste tiårene har det vært forsket på spanskesykevirusets gener, i håp om å kunne lage en vaksine.

Kilder:
Dagbladet 29. oktober 1918
Dokument nr. 22, aktstykker for Kristiania for 1919-1920: «Beretning fra Kristiania sundhetskommission for aaret 1918»
Dokument nr. 22, aktstykker for Kristiania for 1920-1921: «Beretning fra Kristiania sundhetskommission for aaret 1919»
Helserådet, Administrasjonen, hovedarkivet OBA/A-20079/D/Di
Morgenavisen 5. november 1918
Stadsfysikus, journalsaker 1918. OBA/A-20188/D

Litteratur:
Borza, Tom. Spanskesyken i Norge 1918-1919 i Tidsskriftet Den norske legeforening
Mamelund, Svenn-Erik. Spanskesyken rammet sosialt skjevt i Samfunnsspeilet 1/2005
Mamelund, Svenn-Erik. Spanskesyken krevde 15 000 norske liv, www.ssb.no

Oslo Hospitals historie

Oslo Hospital i Gamlebyen i Oslo ble opprettet av kong Christian III i 1538 for å videreføre klostrenes tradisjonelle fattigomsorg etter reformasjonen. Til formålet ga han hospitalet fransiskanerklosteret «udj Opsloe». Klosterets bygninger ble overtatt av stiftelsen som kongen hadde opprettet, og har vært i bruk på samme sted til samme formål siden. Hospitalet drev sykehus og herberge for fattige og syke som ikke hadde familie til å a seg av dem, etter hvert bare for «verdig trengende». Hospitalet tok fra begynnelsen av inn 16 lemmer som hadde bodd i Oslo. Lemmene var av begge kjønn, de var fattige og uføre folk, men skulle være levedyktige. De eldste fundasene viser et regelverk som harmonerer med det fra førreformatorisk tid.  Oslo Hospital ligger på grunnmurene av fransiskanerklosteret, hvor det holdt til siden opprettelsen i 1538. Inntekter fikk hospitalet fra gårder som tidligere hadde tilhørt Lavranshospitalet og Gråbrødreklosteret. Fra 1547 av var Oslo Hospital besitter av til sammen 267 gårder på Østlandet. Eldste jordeboksopptegnelser fra 1602 er de første bevarte siden Biskop Eysteins «Rødebok» på 1390-tallet. Mye av inntektene kom, som i middelalderen, inn som naturalia; korn, mel, fisk, smør, humle, huder, skinn og annet. Varene ble innkrevet om høsten og lagret for å vare gjennom hele året. I 1735 skrev biskop Hersleb en innberetning til kongen som førte til at jordegodset ble solgt på auksjon. Kapitalen ble satt til utlån, og fra 1736 var Oslo Hospital en betydelig finansinstitusjon. Regnskapene reflekterer overgangen til kapitaløkonomi, og alle skyldnere nevnes ved navn, gjeld og rente svart. Til sammen gir jordebøkene og regnskapene informasjon om gårder og mennesker som kom i berøring med hospitalet over hele Østlandet.

Side fra jordebok fra 1648 i arkivet etter Oslo hospital.
Side fra jordebok fra 1648 i arkivet etter Oslo hospital.

Det ble nå gode tider på hospitalet, og antallet lemmer var i en periode oppe i omkring hundre. Fundasene, saksarkivet og regnskapet avspeiler forholdet lemmene levet under og hvem de var. Innskrivningsprotokollene viser hva de hadde med seg av eiendeler når de kom, og auksjonsprotokollene forteller hva de eide når de forlot verden, og deres etterlatte eiendeler ble solgt. Etter hvert tok de kun i mot kvinner, og i senere tid ble hospitalet kalt Damehjemmet. Det ble endelig avviklet på begynnelsen av 2000-tallet.

Oslo Hospitals Kirke, fransiskanermunkenes opprinnelige klosterkirke, har tjent hospitalslemmene og sinnssykepasientene sammenhengende, riktignok har den brent ned flere ganger og vært bygget opp igjen. Kirken har hele tiden vært i Oslo hospitals eie, og driften av kirken som menighetskirke for Gamlebyen menighet var først aktuell da deler av Aker ble innlemmet i Christiania i 1859. Dagens kirke er fra 1796, bygget etter en totalbrann som ødela mange av de eldste hospitalsbygningene. Kirken har tjent som alminnelig menighetskirke fra byutvidelsen i 1859 til 2012, da kommunen sa opp leieavtalen. Regnskapene viser  inntekter i kirken og kirkegården, og hvem som har sittet i forskjellige kirkestoler. Forstanderens saksarkiv vil vise til den løpende driften av kirken. Den store gjenreisningen av kirken i 1796 har selvstendig detaljert regnskap med bilag og den store tilbakeføringen av kirken i 1938 er også godt dokumentert i arkivet. Den betydelige kirkegårdsdriften er godt dokumentert ved begravelsesprotokoller tilbake til 1855, og navn på begravede finnes i regnskapene tilbake til 1700-tallet. I 1961 overtok Oslo kommune driften av kirkegården.

Interiøret i kirken fra 1880-tallet, foto ca. 1930. Foto: E.B. Oppi/Oslo Museum.
Interiøret i kirken fra 1880-tallet, foto ca. 1930. Foto: E.B. Oppi/Oslo Museum.

I 1778 ble det åpnet en sinnssykeavdeling, et Dollhus her som andre steder i landet, som følge av reskript av 1776. Dette var først og fremst en oppbevaring av «afsindige», med 16 plasser. Dollhuset var ikke noe pleie- og helbredelsessted, men et forvaringssted for syke som var så vanskelige å ha med å gjøre at de ikke kunne være hjemme. Utover 1800-tallet vokste et mer humant syn på sinnssykdom frem, og Norges første sinnssykelov ble vedtatt i 1848. Dens opphavsmann var Herman Wedel Major, lege på Oslo Hospital fra 1847 til 1854. Driften av sinnssykehusene i Norge kom nå i mer regulerte former. All behandling og diagnose skulle nå føres i pasientprotokoller, det samme gjaldt bruk av straff og tvang, og en egen kontrollkommisjon skulle holde overoppsyn med sinnsykeasylet.

En annen meget profilert overlege var samfunnsdebattanten Johann Scharffenberg, som var ved hospitalet fra 1922 til 1941, og i en overgangsfase i 1945. Han undersøkte arvelighet blant kriminelle og omstreifere, og var forkjemper for tvangssterilisering. Han var også en av de sterkeste forkjempere for avholdssaken. Arkivet fra sinnsykehuset viser sammenhengende utvikling av norsk sinnsykepleie fra like etter Lov om sinnsykdom ble innført i 1848 til vår samtid, og gir belegg for arbeidet til Herman Wedel Major og Johan Scharffenberg.  Det psykiatriske sykehuset ble drevet frem til Helse Sør-Øst sa opp avtalen i 2010, og det ble så overtatt av Lovisenberg diakonale sykehus i 2011.

Fra luftegården på Oslo hospital ca.1870-1880. Foto: Per Adolf Thorén/Oslo museum.
Fra luftegården på Oslo hospital ca.1870-1880. Foto: Per Adolf Thorén/Oslo museum.

Den mangefasetterte virksomheten og lange tidsdybden i hospitalets liv er nedfelt i det omfattende arkivet. Arkivet omfatter Oslo Hospital, Sinnssykeasylet, Kirken og Kirkegården. Spredte, viktige dokumenter finnes fra 1644 av, dokumentasjonen blir jevnt fyldigere inntil den fra midten av 1700-tallet av er ganske komplett. På grunn av institusjonens rike historie og arkivets bredde og tidsdybde, har arkivet etter Oslo Hospital sjelden kulturhistorisk verdi og stor forskningsmessig interesse. Det eldste materialet er nå delvis sperret for bruk fordi det er skjørt. Pasientjournaler har 100 års klausul, men innsyn vil være gjenstand for saksbehandling da det er opplysninger om flere pasienter i samme protokoll. Videre er det en del opplysninger om pasienter i saksarkivet, som også må vurderes. For Oslo Hospital damehjemmet er det 60 års klausul på personinformasjon.