Oslo Hospital

Arkivet etter Stiftelsen Oslo Hospital ble innlemmet i Norges dokumentarv i 2018. Arkivet omfatter dokumentasjon av driften av Hospitalet, sinnssykeasylet, kirken og kirkegården. Spredt dokumentasjon dekker perioden fra 1648 av, og arkivet blir jevnt fyldigere inntil den fra første halvdel av 1700-tallet blir ganske komplett frem til nåtid.

Dette unike arkivet er tett knyttet mot en del svært gamle dokumenter som befinner seg i Nasjonalbiblioteket og en serie for stiftelser etter Oslo Stiftsdireksjon som befinner seg i Statsarkivet i Oslo. På grunn av sin uløselige tilknytning til Hospitalet og hospitalsarkivet ble disse innlemmet i Norges dokumentarv i 2022. Arkivene representerer en sjelden bredde og tidsdybde for en vesentlig, privat humanitær stiftelse og vitner om viktige skifter innen psykiatrisk behandling.

Oslo Hospital ble opprettet i 1538 for å videreføre klostrenes fattigomsorg etter reformasjonen. Oslo Hospital ble lagt inn i det nedlagte Gråbrødreklosteret, hvor det stadig ligger i dag. Hospitalet drev sykeomsorg og herberge, og tok fra begynnelsen av inn 16 lemmer og hadde på det meste ansvar for over hundre gamle og svake. Hospitalet har vært en vesentlig institusjon i Oslo og på Østlandet, fra 1778 med egen avdeling for psykisk syke, et dollhus. Driften av psykiatrisk sykehus opphørte endelig i 2019. Arkivene avspeiler forholdene lemmene levet under og hvem de var. Det eldste bevarte regnskapet fra 1556 er eldre enn brannen i 1567 som la hospitalet øde i flere år. Stiftsdireksjonens arkiver inneholder flere regnskap fra før 1650, som gir et vesentlig utfyllende bilde av den tidlige driften.

Hospitalets innkomst var fra gårder som tidligere hadde tilhørt klostrene. På 1730-tallet ble jordegodset auksjonert ut og hospitalet ble en betydelig finansinstitusjon. Kapitaldriften ga grunnlag for å firedoble antall lemmer, og gråsteinsbygningen ble reist. Bygging av denne er belagt gjennom tegninger, og kontrakt med byggmester Gabriel Betzman forefinnes i Stiftsdireksjonens arkiv. Mye av den omfattende eiendomsforvaltningen av hospitalets bygningsmasse, kirken og kirkegården ligger også i innrapporteringen fra forstanderen og korrespondansen med Stiftsdireksjonen.

Som følge av kongelig reskript ble det i 1778 åpnet et «Dollhus» med 16 plasser. Dollhuset var til forvaring av syke som var så vanskelige at de ikke kunne være hjemme. Stiftsdireksjonens arkiv rommer betydelig dokumentasjon fra den tidligste tiden, sammen med beskrivelsen og fortegnelse i Nasjonalbiblioteket fra 1805.

Hospitalsarkivet i Oslo byarkiv dekker perioden fra tidlig 1600-tall til i dag, og inneholder det vesentlige av driftsarkivet for institusjonen, bygningsmassen og dokumentasjon over hospitalslemmer og pasienter, dagligliv og jordegodsforvaltning. Arkivkatalogen er publisert på arkivportalen.no: https://www.arkivportalen.no/contributor/no-OBA_arkiv000000009776

 Jordebøkene er transkribert og er søkbare på Digitalarkivet. Der ligger også annet arkivmateriale fra 1600-tallet.
https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=%22oslo+hospital%22&from=&to=&format=all&i%5B%5D=25&archive_key=

 

Materialet i Arkivverket omfatter Oslo Stiftsdireksjon, pakkesaker for stiftelser, serie Kb 001 – Kb 005/03. Dette materialet dekker mye av den eldste historien til hospitalet, og utfyller således det som befinner seg i Oslo byarkiv. Dokumentasjonen dekker perioden 1630 til 1826.
https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=%22oslo+hospital%22&from=&to=&format=all&a%5B%5D=no-a1450-02000000000999&archive_key=

 

Materialet i Nasjonalbiblioteket omfatter et komplett årsregnskap med inventarium fra 1556, spredt dokumentasjon fra 1600-tallet og 1700-tallet. Materialet omfatter også manuskriptfragmenter fra Gråbrødreklosteret som var hospitalets forgjenger. Disse har vært brukt til å binde inn regnskapet fra 1556 og regnskap som befinner seg i Oslo Stiftsdireksjons arkiv fra 1636, 1642 og 1645.
https://www.nb.no/search?mediatype=brev-og-manuskripter&subject=%22Oslo%20Hospital%22