Oslo Hospital

Arkivet til Oslo Hospital ble tatt inn på listen over Norges Dokumentarv den 7. desember. Dette er en offisiell anerkjennelse av arkivets historiske betydning. Arkivet representerer en sjelden bredde og tidsdybde for en vesentlig, privat humanitær stiftelse og vitner om viktige skifter innen psykiatrisk behandling. Oslo Hospital ble opprettet i 1538 for å videreføre klostrenes fattigomsorg etter reformasjonen. Hospitalet har siden vært en vesentlig institusjon i Oslo og på Østlandet, til driften av det psykiatriske sykehuset opphørte i 2011 da Lovisenberg diakonale sykehus overtok driften. Hospitalet drev de første århundrene sykehus og herberge, og fra 1778 også eget Dollhus. Hospitalskirken (Gamlebyen kirke) hviler som forlengelse på fundamentene av fransiskanerkirken, og hospitalet ble lagt inn i det nedlagte klosteret hvor det stadig ligger i dag. Driften ble finansiert av et omfattende jordegods, som er godt belagt i arkivet. Hospitalets arkiver har nøye protokollført navn på lemmer, innlagte i Dollhuset, altså senere psykiatriske pasienter, jordegodsoppsittere(?), pantelånere, kirkestolenes leietagere og kirkegårdens begravede. Den psyiatriske foregangsmannen Herman Wedel Major, og den markante samfunnsdebattanten Johann Scharffenberg var begge overleger ved hospitalet, og har satt klare spor i arkivene.